Administrator Login

User :
Password :
  

   Login ระบบบุคลากร

 

Link ศูนย์ข้อมูล 76 จังหวัด
 
 
 
 
 
 Link - หน่วยงาน
:: สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
:: กรมชลประทาน
:: กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
:: กรมประมง
:: กรมปศุสัตว์
:: กรมพัฒนาที่ดิน
:: กรมวิชาการเกษตร
:: กรมส่งเสริมการเกษตร
:: กรมส่งเสริมสหกรณ์
:: กรมการข้าว
:: สนง.การปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
:: สนง.เศรษฐกิจการเกษตร
:: สนง.มาตรฐานสินค้าเกษตรฯ
:: องค์การสวนยาง
:: องค์การสะพานปลา
:: องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ
:: สนง.กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
:: องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
:: สนง.พัฒนาการวิจัยการเกษตร
:: สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
 
 
Link - GIS
:: GIS กรมประมง
:: GIS สำนักงานการปฏิรูปที่ดินฯ
:: GIS ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
  
 

                  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการสินค้ายางพารา รอบการผลิต 58/59 ...12-03-2558
การประชุมสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนการบริหารราชการส่วนภูมิภาค (ไฟล์ 10-11) ...02-03-2558
การประชุมสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนการบริหารราชการส่วนภูมิภาค (ไฟล์ 9 ส่วนที่ 2) ...02-03-2558
การประชุมสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนการบริหารราชการส่วนภูมิภาค (ไฟล์ 9 ส่วนที่ 1) ...02-03-2558
การประชุมสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนการบริหารราชการส่วนภูมิภาค (ไฟล์ 5-8) ...02-03-2558
การประชุมสัมมนาเรื่องการขับเคลื่อนการบริหารราชการส่วนภูมิภาค(ไฟล์4 ส่วนที่ 2) ...02-03-2558
การประชุมสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนการบริหารราชการส่วนภูมิภาค (ไฟล์ 4 ส่วน ที่ 1) ...02-03-2558
การประชุมสัมมนา เรื่องการขับเคลื่อนการบริหารราชการส่วนภูมิภาค (ไฟล์ 1-3) ...02-03-2558
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงาน ...26-01-2558
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯที่๓๐/๒๕๕๘เรื่องยกเลิกคำสั่งการจัดตั้ง กบภ. ...21-01-2558
สรุปผลการประชุมสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ ปี 2558 ...26-12-2557
ขอความร่วมมือเร่งรัดการจ้ายเงินตามโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางและการแก้ไขปัญหายางพาราในพื้นที่ ...12-12-2557
logoและสโลแกน (ตลาดเกษตรกร) ...28-10-2557
ประเด็นการประชุม vDO CONFERENCE วันที่ 24 ต.ค. 2557 ...24-10-2557
ประมวลภาพงานสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์การเกษตรระดับจังหวัดและการขับเคลื่อนแผนอย่างมีผลสัมฤทธิ์ ...16-09-2557
 
   แบบฟอร์ม-เอกสาร
หัวข้อเอกสาร
Download
  คำสั่ง ที่ 9/2546 เรื่อง แต่งตั้งตณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ...10-03-2558
  แบบฟอร์มประมาณการรายจ่ายขั้นต่ำที่จำเป็นปี 2559 ...19-11-2557
  แบบฟอร์มการรายงานแผนผลการปฎิบัติงานฯและจัดซื้อจัดจ้าง 58 ...19-11-2557
  สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการศูนย์บริการข้อมูลฯ ประจำปี 2557 ...17-11-2557
  แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปี 2558 และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฯ ...13-11-2557
  แบบฟอร์มประมาณการรายจ่ายขั้นต่ำที่จำเป็นและจัดทำงบลงทุน ปี 2559 ...07-11-2557
  เอกสาร การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม ...31-10-2557
  โครงการเกษตรสมานฉันท์ ร่วมกันพัฒนา ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ...25-07-2557
  การดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58 (อ้างถึง) ...07-07-2557
  เอกสารสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง"ชุดที่ 7.2 ...19-02-2557
  เอกสารสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง"ชุดที่ 7.1 ...19-02-2557
  เอกสารสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง"ชุดที่ 6 ...19-02-2557
  เอกสารสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง"ชุดที่ 5 ...19-02-2557
  เอกสารสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง"ชุดที่ 4.2 ...19-02-2557
  เอกสารสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง"ชุดที่ 4.1 ...19-02-2557
 
 
     ฐานข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
 
 
  ระยอง อุตรดิตถ์ ร้อยเอ็ด
  จันทบุรี พะเยา กาฬสินธุ์
  ตราด พิษณุโลก นครพนม
  ปราจีนบุรี สุโขทัย สกลนคร
  นครนายก ตาก หนองคาย
  สมุทรปราการ กำแพงเพชร เลย
  สระแก้ว อุทัยธานี มุกดาหาร
  นครปฐม นครสวรรค์ หนองบัวลำภู
  สุพรรณบุรี พิจิตร
ภาคใต้
  กาญจนบุรี เพชรบูรณ์ ภูเก็ต
  ราชบุรี
ภาคอีสาน
กระบี่
  เพชรบุรี นครราชสีมา             นครศรีธรรมราช 
ภาคกลาง
ประจวบคีรีขันธ์ บุรีรัมย์ สุราษฎร์ธานี
พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม บึงกาฬ ชุมพร
นนทบุรี สมุทรสาคร สุรินทร์ ระนอง
ปทุมธานี
ภาคเหนือ
ศรีสะเกษ พังงา
สระบุรี เชียงใหม่ อุบลราชธานี สงขลา
ลพบุรี แม่ฮ่องสอน ชัยภูมิ พัทลุง
ชัยนาท ลำพูน ยโสธร ตรัง
สิงห์บุรี ลำปาง อำนาจเจริญ สตูล
อ่างทอง แพร่ อุดรธานี ยะลา
ฉะเชิงเทรา น่าน ขอนแก่น ปัตตานี
ชลบุรี เชียงราย มหาสารคาม นราธิวาส
 
  ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ที่มา : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ข้อมูลอุปกรณ์การตลาด สิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะและเครื่องจักรกล ของสหกรณ์ ที่มา : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ข้อมูลทำเนียบ/ทะเบียน/ฉลากปิดซอง ของสหกรณ์ ที่มา : กรมส่งเสริมสหกรณ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร
ข้อมูลการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร
สำมะโนเกษตรกรปี 2546 ที่มา : สำนักงานสถิติ
  มาตรฐาน/คุณภาพสินค้าเกษตร
  ความหมายของเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร " Q Mark"        ที่มา :  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (ASFS)
1.ด้านพืช  
      ระบบจัดการคุณภาพ GAP ที่มา : กรมวิชาเกษตร
      มาตรฐานสินค้ากรมพัฒนาที่ดิน ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน
2.ด้านประมง  
      มาตรฐานการผลิตกุ้งคุณภาพ CoC / GAP และกลุ่ม/ชมรมกุ้งคุณภาพ ที่มา : กรมประมง
      มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้ง CoC / GAP ที่มา : กรมประมง
      มาตรฐานสินค้าสินค้าด้านประมง ที่มา : กรมประมง
3.ด้านปศุสัตว์  
      มาตรฐานฟาร์มสัตว์เลี้ยงกรมปศุสตว์ ที่มา : กรมปศุสัตว์
  ข้อมูลทางเศรษฐกิจ
ราคาสัตว์น้ำ ที่มา : กรมประมง
ข้อมูลนำเข้าส่งออก สินค้าเกษตร ที่มา : ส.ศ.ก
มูลค่าการนำเข้า/ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ 2549 ที่มา : กรมปศุสัตว์
ราคาสินค้าเกษตรรายวัน ที่มา : ส.ศ.ก
  งานวิจัยด้านการเกษตร
1.ด้านพืช  
      ผลงานวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร
2.ด้านประมง  
      สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ที่มา : กรมประมง
      สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ ที่มา : กรมประมง
3.ด้านปศุสัตว์  
      งานวิจัยกรมปศุสัตว์ ที่มา : กรมปศุสัตว์
4.ด้านดิน  
      สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน
  ผลผลิตด้านการเกษตร
ผลพยากรณ์ผลผลิตการเกษตร ที่มา : ส.ศ.ก
สินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตร ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร
ผลิตพันธุ์กล่มแม่บ้านเกษตรกร(แยกตามจังหวัด) ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร
ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ ที่มา : ส.ศ.ก
  ปัจจัยพื้นฐานด้านการเกษตร
ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร
การแบ่งแยกพื้นที่ดินเพื่อการเกษตร ที่มา : ส.ศ.ก
เมล็ดพันธุ์พืช(ศูนย์จำหน่ายเมล็ดพันธุ์,ปริมาณการผลิต,ราคาฯลฯ) ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร
สถิติพืชอาหารสัตว์ ที่มา : กรมปศุสัตว์
ข้อมูลและสถิติที่สำคัญ กรมชลประทาน ที่มา : กรมชลประทาน
ข้อมูล 25 ลุ่มน้ำ ที่มา : กรมชลประทาน
  ข้อมูลอื่นๆ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร
คลินิกเกษตร ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร
ผลการดำเนินงานปฏิรูปที่ดิน ที่มา : ส.ป.ก.
ฐานข้อมูลหมอดินอาสา ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน
  กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
  Counter : 251395