ชุด (2) การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ...25-12-2558
  ชุด (1) การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ...25-12-2558
  การของบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตราการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ...08-09-2558
  กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ ...27-08-2558
  ตลาดเกษตรกร-วิสาหกิจเพื่อสังคม ...18-08-2558
  ประเมินผลตลาดเกษตรกร ...27-07-2558
  ตลาดเกษตรกร รอบ 3 (2) ...30-04-2558
  ตลาดเกษตรกร ประเมินรอบ 3 (1) ...30-04-2558
  การประชุมสัมมนา เรื่อง การบริหารการจัดการสินค้ายางพารา รอบการผลิต 58/59 ...20-04-2558
  การประชุม เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค (1) ...07-04-2558
  การประชุม เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค (2) ...07-04-2558
  การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการสินค้ายางพารา รอบการผลิต 58/59 ...12-03-2558
  การประชุมสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนการบริหารราชการส่วนภูมิภาค (ไฟล์ 10-11) ...02-03-2558
  การประชุมสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนการบริหารราชการส่วนภูมิภาค (ไฟล์ 9 ส่วนที่ 2) ...02-03-2558
  การประชุมสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนการบริหารราชการส่วนภูมิภาค (ไฟล์ 9 ส่วนที่ 1) ...02-03-2558
  การประชุมสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนการบริหารราชการส่วนภูมิภาค (ไฟล์ 5-8) ...02-03-2558
  การประชุมสัมมนาเรื่องการขับเคลื่อนการบริหารราชการส่วนภูมิภาค(ไฟล์4 ส่วนที่ 2) ...02-03-2558
  การประชุมสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนการบริหารราชการส่วนภูมิภาค (ไฟล์ 4 ส่วน ที่ 1) ...02-03-2558
  การประชุมสัมมนา เรื่องการขับเคลื่อนการบริหารราชการส่วนภูมิภาค (ไฟล์ 1-3) ...02-03-2558
  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงาน ...26-01-2558
  คำสั่งกระทรวงเกษตรฯที่๓๐/๒๕๕๘เรื่องยกเลิกคำสั่งการจัดตั้ง กบภ. ...21-01-2558
  สรุปผลการประชุมสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ ปี 2558 ...26-12-2557
  ขอความร่วมมือเร่งรัดการจ้ายเงินตามโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางและการแก้ไขปัญหายางพาราในพื้นที่ ...12-12-2557
  logoและสโลแกน (ตลาดเกษตรกร) ...28-10-2557
  ประเด็นการประชุม vDO CONFERENCE วันที่ 24 ต.ค. 2557 ...24-10-2557
  ประมวลภาพงานสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์การเกษตรระดับจังหวัดและการขับเคลื่อนแผนอย่างมีผลสัมฤทธิ์ ...16-09-2557
  เอกสารการฝึกอบรมเชิงสัมมนา ของ อ.เตชะ บุณยะชัย ...15-09-2557
  สรุปรายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูง(24 มิ.ย. 57) ...05-08-2557
  สรุปรายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูง(24 ก.ค. 57) ...05-08-2557
  สรุปรายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูง(19 ก.ค. 57) ...05-08-2557
  สรุปรายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูง(3ก.ค. 57) ...05-08-2557
  สรุปการประชุม Video conference แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีฤดูการผลิตปี 57/58 ...17-07-2557
  รวมภาพ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เกษตรและสหกรณ์จังหวัด To be smart leader" ...12-05-2557
  power point การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เกษตรและสหกรณ์จังหวัด to be smart leader" ชุดที่ 1 ...12-05-2557
  power point การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เกษตรและสหกรณ์จังหวัด to be smart leader" ชุดที่ 2 ...12-05-2557
  แผ่นประชาสัมพัีนธ์เตรียมพร้อมเกษตรไทยเริ่มต้นใหม่ฤดูกาลผลิต ...02-05-2557
  ทำเนียบเมล็ดพันธุ์ขับเคลื่อนองค์การ สป.กษ. ...21-04-2557
  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีพ.ศ. 2557 ...11-04-2557
  ข้อมูลสัมมนาเชิงปฏิบัติการเมล็ดพันธ์ขับเคลื่อนองค์การ โดยอาจารย์จักรพันธ์ เธียราวัฒน์ (วันที่ 1) ...09-04-2557
  ข้อมูลสัมมนาเชิงปฏิบัติการเมล็ดพันธ์ขับเคลื่อนองค์การ โดยอาจารย์จักรพันธ์ เธียราวัฒน์ (วันที่ 2) ...09-04-2557
  ข้อมูลสัมมนาเชิงปฏิบัติการเมล็ดพันธ์ขับเคลื่อนองค์การ โดยอาจารย์จักรพันธ์ เธียราวัฒน์ (วันที่ 3) ...09-04-2557
  ข้อมูลสัมมนาเชิงปฏิบัติการเมล็ดพันธ์ขับเคลื่อนองค์การ โดยอาจารย์จักรพันธ์ เธียราวัฒน์ (วันที่ 4) ...09-04-2557
  รายชื่อเมล็ดพันธุ์ขับเคลื่อนองค์การของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ...18-03-2557
  การตรวจสอบการส่งหนังสือจากส่วนกลาง ...13-01-2557
  สรุปรายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูง (30 ต.ค. 56) ...17-12-2556
  เอกสารแนบ 1 และ 2 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการศูนย์บริการข้อมูลฯ ...01-11-2556
  ความก้าวหน้าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบปี2557 (31ต.ค.56) ...01-11-2556
  แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการฯ 4 ตัวชี้วัด ประจำปี 2557 ...01-11-2556
  สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการศูนย์บริการข้อมูลฯ ประจำปี 2556 ...01-11-2556
  สรุปรายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูง (2 ต.ค. 56) ...22-10-2556
  ความก้าวหน้าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบปี2557 (6ต.ค.56) ...07-10-2556
  ความก้าวหน้าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบปี2557 (1ต.ค.56) ...01-10-2556
  ความก้าวหน้าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบปี 2557 (27ก.ย.56) ...27-09-2556
  ความก้าวหน้าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบปี 2557 (25ก.ย.56) ...25-09-2556
  สรุปรายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูง(31 ก.ค. 56) ...23-09-2556
  ความก้าวหน้าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบปี 2557 ...20-09-2556
  สรุปรายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูง(28 ส.ค. 56) ...16-09-2556
  ขอความร่วมมือทดสอบการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3 ...05-09-2556
  สรุปการประชุม Video Conference เรื่อง ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการเขตเหมาะสม ฯ ...05-09-2556
  การจัดตั้งกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ...02-09-2556
  ขอความร่วมมือทดสอบการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ...29-08-2556
  ขอความร่วมมือทดสอบการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ...22-08-2556
  เอกสารประชุม Video Conference วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ...30-07-2556
  สรุปรายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูง(12 มิ.ย.56) ...09-07-2556
  สรุปการประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการพื้ันที่เกษตรกรรม วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ณ สศก. ...28-05-2556
  สรุปการประชุม Video conference การชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงฯ ...20-05-2556
  สรุปรายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูง(27 มี.ค.56) ...23-04-2556
  สรุปรายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูง(26 ก.พ.56) ...10-04-2556
  สรุปรายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูง(30 ม.ค.56) ...14-02-2556
  สรุปรายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูง(26 ธ.ค.55) ...12-02-2556
  สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแบบเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2555 ...05-11-2555
  รูปการนิเทศและติดตามงานสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจำปี 2555 ...09-10-2555
  สรุปรายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูง (31ส.ค. 55) ...26-09-2555
  5. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ...13-06-2555
  4. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ...13-06-2555
  3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ...13-06-2555
  2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ...13-06-2555
  1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ...13-06-2555
  การจัดทำข้อมูลรายสินค้าของจังหวัด ตามตัวชี้วัดโครงการศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแบบเบ็ดเสร็จ ...21-02-2555
  พนักงานราชการ (5)ค่าตอบแทน ...07-02-2555
  พนักงานราชการ (4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 25 มี.ค.54 ...07-02-2555
  พนักงานราชการ (3) นร 1008.5/2.3 ...07-02-2555
  พนักงานราชการ (2) สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ม.ค.55 ...07-02-2555
  พนักงานราชการ (1)ที่ นร 1008.5/1 ลงวันที่ 5 มกราคม 2555 ...07-02-2555
  ตัวอย่างการคำนวณความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลฯ ...02-01-2551
  Provincial Agriculture and Co-operatives Sector
  Counter :
Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0. in D:\www\poc-moac-www\showall-doc.php on line 115

Warning: fopen(counter.txt): failed to open stream: Permission denied in D:\www\poc-moac-www\showall-doc.php on line 128

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\www\poc-moac-www\showall-doc.php on line 129

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\www\poc-moac-www\showall-doc.php on line 130

Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0. in D:\www\poc-moac-www\showall-doc.php on line 137
000000